No de produit LargeurHauteurProfondeurFini
4 1/4 po1 1/2 po11 poBronze huilé
4 1/4 po1 1/2 po11 poChrome
4 1/4 po1 1/2 po11 poLaiton
4 1/4 po1 1/2 po11 poNickel satiné
4 1/4 po1 1/2 po16 poBronze huilé
4 1/4 po1 1/2 po16 poChrome
4 1/4 po1 1/2 po16 poLaiton
4 1/4 po1 1/2 po16 poNickel satiné
4 1/4 po1 1/2 po18 poBronze huilé
4 1/4 po1 1/2 po18 poChrome
4 1/4 po1 1/2 po18 poNickel satiné
4 po1 3/8 po11 poChrome
4 po1 3/8 po11 poLaiton